Politica de confidențialitate

TANGENT AGING CARE

Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor TANGENT ALZHEIMER CARE SRL cu sediul in Bucuresti, în conformitate cu dispozițiile de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal indicate în Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal .

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1. Descriere

Modalitatea în care vom colecta și procesa datele cu caracter personal ale clienților, ale partenerilor de afaceri, potențialilor clienți, potențialilor angajați, potențialilor colaboratori, tuturor datelor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru, tangentagingcare.ro, precum și tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul e-mailului sau prin orice altă cale de comunicare prin intermediul căreia se vor procesa aceste date este descrisa in politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal. De asemenea, putem colecta informații cu privire la preferințele dumneavoastră prin utilizarea site-ului sus-menționat, atunci când solicitați informații de la noi sau ne angajăm serviciile ca rezultat al relației pe care o aveți cu noi.

2. Principii GDPR care stau la baza colectarii datelor cu caracter personal

 • Legalitate, echitate și transparență – datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”în mod legal, echitabil și transparent”;
 • Limitări legate de scop – datele dvs. vor fi colectate în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 • Reducerea la minimum a datelor – orice colectare de date personale va fi foarte bine analizată înainte solicitarea efectivă a datelor pe care urmează să le prelucrăm, care vor fi relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exactitatea informațiilor – operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fără întârziere sau șterse
 • Limitarea stocării – datele trebuie păstrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrării asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezintă excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică, care se pot desfășura în anumite condiții;
 • Integritate și confidențialitate – prelucrarea datelor personale trebuie făcută în condiții de siguranța, care să includă ”protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

3. Drepturi

Tangentagingcare.ro asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:

 • Dreptul de acces – vă permite obținerea detaliilor relevante prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificare – vă permite rectificarea datelor dvs. personale, dacă acestea au fost incorect prelucrate;
 • Dreptul de a fi uitat – vă permite ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • Dreptul la restricționarea datelor prelucrate – vă permite obținerea restricționării procesării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de exactitate);
 • Dreptul de a obiecta – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în format electronic sau să transmiteți aceste date altui operator de date.

4. Scopurile și prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului obținut

Tangentagingcare.ro va prelucra datele dvs. în mod legal, echitabil și transparent, scopurile în care urmează să folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact în vederea pregătirii si oferirii serviciilor pe care le solicitați de la noi.

Printre altele, datele dvs. vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dvs. din cadrul colaborării sau potențialei colaborări cu tangentagingcare.ro.

În acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la bază interesul legitim în vederea oferirii serviciilor noastre în funcție de aria de practică sau relația contractuală. Categoriile de date prelucrate sunt:

 • nume și prenume
 • adresa de e-mail
 • număr de telefon
 • CV personal

Tangentagingcare.ro vă solicită furnizarea acestor categorii de date cu caracter personal, exclusiv în scopurile sus- menționate, în vederea desfășurării activității noastre curente și în vederea prestării serviciilor noastre.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Ca regulă datele dvs. personale nu vor fi dezvăluite unor terțe părți.

6. Durata stocării datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale vor fi vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora.

7. Diverse

Această politică de confidențialitate este în vigoare la data de 12 mai 2021. Politica de confidențialitate de pe site-ul tangentagingcare.ro poate fi actualizată oricând este necesar. De asemenea, vă informăm ca aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritate Națională de Supraveghere a Protecției Datelor din România, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă legile aplicabile.